Preprint

  • MLL3/MLL4 Histone Methyltranferase Activity Dependent Chromatin Organization at Enhancers during Embryonic Stem Cell Differentiation
    Naoki Kubo, Rong Hu, Zhen Ye, Bing Ren
    bioRxiv, 2021 April 02; doi:https://doi.org/10.1101/2021.03.17.435905

  • Discovery and Functional Characterization of Pro-growth Enhancers in Human Cancer Cells
    Poshen B. Chen, Patrick C. Fiaux, Bin Li, Kai Zhang, Naoki Kubo, Shan Jiang, Rong Hu, Sihan Wu, Mengchi Wang, Wei Wang, Graham McVicker, Paul S. Mischel, Bing Ren#
    bioRxiv, 2021 February 04; doi:https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.02.04.429675v1