Preprint

 • 3D Chromatin Architecture Remodeling during Human Cardiomyocyte Differentiation Reveals A Novel Role of HERV-H In Demarcating Chromatin Domains
  Yanxiao Zhang, Ting Li, Sebastian Preissl, Jonathan Grinstein, Elie Farah, Eugin Destici, Ah Young Lee, Sora Chee, Yunjiang Qiu, Kaiyue Ma, Zhen Ye, Quan Zhu, Hui Huang, Rong Hu, Rongxin Fang, Sylvia Evans, Neil Chi, Bing Ren
  bioRxiv, 2018 December 04; doi:https://doi.org/10.1101/485961

 • Simultaneous profiling of DNA methylation and chromatin architecture in mixed populations and in single cells
  Guoqiang Li, Yaping Liu, Yanxiao Zhang, Rongxin Fang, Manolis Kellis, Bing Ren
  bioRxiv, 2018 November 14; doi:https://doi.org/10.1101/470963

 • MAPS: model-based analysis of long-range chromatin interactions from PLAC-seq and HiChIP experiments
  Ivan Juric, Miao Yu, Armen Abnousi, Ramya Raviram, Rongxin Fang, Yuan Zhao, Yanxiao Zhang, Yuchen Yang, Yun Li, Bing Ren, Ming Hu
  bioRxiv, 2018 September 08; doi:https://doi.org/10.1101/411835

 • Systematic mapping of chromatin state landscapes during mouse development
  David Gorkin, Iros Barozzi, Yanxiao Zhang, Ah Young Lee, Bin Lee, Yuan Zhao, Andre Wildberg, Bo Ding, Bo Zhang, Mengchi Wang, J Seth Strattan, Jean M Davidson, Yunjiang Qiu, Veena Afzal, Jennifer A Akiyama, Ingrid Plajzer-Frick, Catherine S Pickle, Momoe Kato, Tyler H Garvin, Quan T Pham, Anne N Harrington, Brandon J Mannion, Elizabeth A Lee, Yoko Fukuda-Yuzawa, Yupeng He, Sebastian Preissl, Sora Chee, Brian A Williams, Diane Trout, Henry Amrhein, Hongbo Yang, J Michael Cherry, Yin Shen, Joseph R Ecker, Wei Wang, Diane E Dickel, Axel Visel, Len A Pennacchio, Bing Ren
  bioRxiv, 2017 July 21; doi:https://doi.org/10.1101/166652