Preprint

 • Fast and Accurate Clustering of Single Cell Epigenomes Reveals Cis-Regulatory Elements in Rare Cell Types
  Rongxin Fang, Sebastian Preissl, Xiaomeng Hou, Jacinta Lucero, Xinxin Wang, Amir Motamedi, Andrew K. Shiau, Eran A. Mukamel, Yanxiao Zhang, M. Margarita Behrens, Joseph Ecker, Bing Ren
  bioRxiv, 2019 April 22; doi:https://doi.org/10.1101/615179

 • Common DNA sequence variation influences 3-dimensional conformation of the human genome
  David U. Gorkin*, Yunjiang Qiu*, Ming Hu*, Kipper Fletez-Brant, Tristin Liu, Anthony D. Schmitt, Amina Noor, Joshua Chiou, Kyle J Gaulton, Jonathan Sebat, Yun Li, Kasper D. Hansen, Bing Ren
  bioRxiv, 2019 March 30; doi:https://doi.org/10.1101/592741

 • 3D Chromatin Architecture Remodeling during Human Cardiomyocyte Differentiation Reveals A Novel Role of HERV-H In Demarcating Chromatin Domains
  Yanxiao Zhang*, Ting Li*, Sebastian Preissl*, Jonathan Grinstein, Elie Farah, Eugin Destici, Ah Young Lee, Sora Chee, Yunjiang Qiu, Kaiyue Ma, Zhen Ye, Quan Zhu, Hui Huang, Rong Hu, Rongxin Fang, Sylvia Evans, Neil Chi#, Bing Ren#
  bioRxiv, 2018 December 04; doi:https://doi.org/10.1101/485961

 • Systematic mapping of chromatin state landscapes during mouse development
  David Gorkin*, Iros Barozzi*, Yanxiao Zhang*, Ah Young Lee, Bin Lee, Yuan Zhao, Andre Wildberg, Bo Ding, Bo Zhang, Mengchi Wang, J Seth Strattan, Jean M Davidson, Yunjiang Qiu, Veena Afzal, Jennifer A Akiyama, Ingrid Plajzer-Frick, Catherine S Pickle, Momoe Kato, Tyler H Garvin, Quan T Pham, Anne N Harrington, Brandon J Mannion, Elizabeth A Lee, Yoko Fukuda-Yuzawa, Yupeng He, Sebastian Preissl, Sora Chee, Brian A Williams, Diane Trout, Henry Amrhein, Hongbo Yang, J Michael Cherry, Yin Shen, Joseph R Ecker, Wei Wang, Diane E Dickel, Axel Visel, Len A Pennacchio, Bing Ren
  bioRxiv, 2017 July 21; doi:https://doi.org/10.1101/166652

 • Preservation of Chromatin Organization after Acute Loss of CTCF in Mouse Embryonic Stem Cells
  Naoki Kubo, Haruhiko Ishii, David Gorkin, Franz Meitinger, Xiong Xiong, Rongxin Fang, Tristin Liu, Zhen Ye, Bin Li, Jesse R. Dixon, Arshad Desai, Huimin Zhao, Bing Ren
  bioRxiv, 2017 March 20; doi:https://doi.org/10.1101/118737