Preprint

 • MLL3/MLL4 Histone Methyltranferase Activity Dependent Chromatin Organization at Enhancers during Embryonic Stem Cell Differentiation
  Naoki Kubo, Rong Hu, Zhen Ye, Bing Ren
  bioRxiv, 2021 April 02; doi:https://doi.org/10.1101/2021.03.17.435905

 • Discovery and Functional Characterization of Pro-growth Enhancers in Human Cancer Cells
  Poshen B. Chen, Patrick C. Fiaux, Bin Li, Kai Zhang, Naoki Kubo, Shan Jiang, Rong Hu, Sihan Wu, Mengchi Wang, Wei Wang, Graham McVicker, Paul S. Mischel1, Bing Ren#
  bioRxiv, 2021 February 04; doi:https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.02.04.429675v1

 • SnapHiC: a computational pipeline to map chromatin contacts from single cell Hi-C data
  Miao Yu*, Armen Abnousi*, Yanxiao Zhang, Guoqiang Li, Lindsay Lee, Ziyin Chen, Rongxin Fang, Jia Wen, Quan Sun, Yun Li, Bing Ren#, Ming Hu#
  bioRxiv, 2020 December 15; doi:https://doi.org/10.1101/2020.12.13.422543

 • Cardiac Cell Type-Specific Gene Regulatory Programs and Disease Risk Association
  James D Hocker, Olivier B Poirion, Fugui Zhu, Justin Buchanan, Kai Zhang, Joshua Chiou, Tsui-Min Wang, Xiaomeng Hou, Yang Eric Li, Yanxiao Zhang, Elie Farah, Allen Wang, Andrew D McCulloch, Kyle J Gaulton, Bing Ren#, Neil C Chi#, Sebastian Preissl#
  bioRxiv, 2020 September 11; doi:https://doi.org/10.1101/2020.09.11.291724

 • CTCF Mediates Dosage and Sequence-context-dependent Transcriptional Insulation through Formation of Local Chromatin Domains
  Hui Huang, Quan Zhu, Adam Jussila, Yuanyuan Han, Bogdan Bintu, Colin Kern, Mattia Conte, Yanxiao Zhang, Simona Bianco, Andrea Chiariello, Miao Yu, Rong Hu, Ivan Juric, Ming Hu, Mario Nicodemi, Xiaowei Zhuang, Bing Ren
  bioRxiv, 2020 July 07; doi:https://doi.org/10.1101/2020.07.07.192526

 • An Atlas of Gene Regulatory Elements in Adult Mouse Cerebrum
  Yang Eric Li*, Sebastian Preissl*, Xiaomeng Hou, Ziyang Zhang, Kai Zhang, Rongxin Fang, Yunjiang Qiu, Olivier Poirion, Bin Li, Hanqing Liu, Xinxin Wang, Jee Yun Han, Jacinta Lucero, Yiming Yan, Samantha Kuan, David Gorkin, Michael Nunn, Eran A. Mukame, M. Margarita Behrens, Joseph Ecker and Bing Ren
  bioRxiv, 2020 May 10; doi:https://doi.org/10.1101/2020.05.10.087585

 • 3D Chromatin Architecture Remodeling during Human Cardiomyocyte Differentiation Reveals A Novel Role of HERV-H In Demarcating Chromatin Domains
  Yanxiao Zhang*, Ting Li*, Sebastian Preissl*, Jonathan Grinstein, Elie Farah, Eugin Destici, Ah Young Lee, Sora Chee, Yunjiang Qiu, Kaiyue Ma, Zhen Ye, Quan Zhu, Hui Huang, Rong Hu, Rongxin Fang, Sylvia Evans, Neil Chi#, Bing Ren#
  bioRxiv, 2018 December 04; doi:https://doi.org/10.1101/485961