Preprint

 • MLL3/MLL4 Histone Methyltranferase Activity Dependent Chromatin Organization at Enhancers during Embryonic Stem Cell Differentiation
  Naoki Kubo, Rong Hu, Zhen Ye, Bing Ren
  bioRxiv, 2021 April 02; doi:https://doi.org/10.1101/2021.03.17.435905

 • A cell atlas of chromatin accessibility across 25 adult human tissues
  Kai Zhang*, James D. Hocker*, Michael Miller, Xiaomeng Hou, Joshua Chiou, Olivier B. Poirion, Yunjiang Qiu, Yang E. Li, Kyle J. Gaulton, Allen Wang, Sebastian Preissl, Bing Ren
  bioRxiv, 2021 February 17; doi:https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.02.17.431699v1

 • Discovery and Functional Characterization of Pro-growth Enhancers in Human Cancer Cells
  Poshen B. Chen, Patrick C. Fiaux, Bin Li, Kai Zhang, Naoki Kubo, Shan Jiang, Rong Hu, Sihan Wu, Mengchi Wang, Wei Wang, Graham McVicker, Paul S. Mischel, Bing Ren#
  bioRxiv, 2021 February 04; doi:https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.02.04.429675v1

 • SnapHiC: a computational pipeline to map chromatin contacts from single cell Hi-C data
  Miao Yu*, Armen Abnousi*, Yanxiao Zhang, Guoqiang Li, Lindsay Lee, Ziyin Chen, Rongxin Fang, Jia Wen, Quan Sun, Yun Li, Bing Ren#, Ming Hu#
  bioRxiv, 2020 December 15; doi:https://doi.org/10.1101/2020.12.13.422543

 • An Atlas of Gene Regulatory Elements in Adult Mouse Cerebrum
  Yang Eric Li*, Sebastian Preissl*, Xiaomeng Hou, Ziyang Zhang, Kai Zhang, Rongxin Fang, Yunjiang Qiu, Olivier Poirion, Bin Li, Hanqing Liu, Xinxin Wang, Jee Yun Han, Jacinta Lucero, Yiming Yan, Samantha Kuan, David Gorkin, Michael Nunn, Eran A. Mukame, M. Margarita Behrens, Joseph Ecker and Bing Ren
  bioRxiv, 2020 May 10; doi:https://doi.org/10.1101/2020.05.10.087585

 • 3D Chromatin Architecture Remodeling during Human Cardiomyocyte Differentiation Reveals A Novel Role of HERV-H In Demarcating Chromatin Domains
  Yanxiao Zhang*, Ting Li*, Sebastian Preissl*, Jonathan Grinstein, Elie Farah, Eugin Destici, Ah Young Lee, Sora Chee, Yunjiang Qiu, Kaiyue Ma, Zhen Ye, Quan Zhu, Hui Huang, Rong Hu, Rongxin Fang, Sylvia Evans, Neil Chi#, Bing Ren#
  bioRxiv, 2018 December 04; doi:https://doi.org/10.1101/485961